Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Jægerspris Slot

Nils Sættem

Foto: Stiftelsens direktør Nils Sættem – fra kongfrederik.dk

Jægerspris Slot er ejet af Stiftelsen – Kong Frederik den Syvendes Stiftelse – med den kække webadresse kongfrederik.dk. Stiftelsen er oprettet af Grevinde Danner i 1873 ti år efter Frederik VIIs død. Den meget socialt sindede fundats skulle træde i kraft ved hendes egen død – som indtrådte et halvt års tid senere.

Stiftelsen arvede grevindens ejendomme i Hornsherred omfattende Jægerspris gods og slot, og i årene herefter opførtes omkring slotsgården bygningerne til de børnehjem der i særlig grad er det Stiftelsen har været kendt for. Det datidige behov for børnehjem var stort, og i 1886 husede Stiftelsen 338 børn fordelt på 17 hjem. Der findes stadig hjem og skoler i Stiftelsens regi, men i mindre omfang og med driftsoverenskomst med kommuner.

Derudover driver Stiftelsen skovbrug i Slotshegnet, Kohaven og Nordskoven nord for Jægerspris og Færgelunden vest for, udlejning af store arealer til Forsvaret, bortforpagtning af jord til landbrugsdrift og udlejning af boliger m.v. En af lejerne på slottet er det velrenommerede spisested Café Danner som er et kommunalt drevet revaliderings- og uddannelsessted.

Og ikke mindst varetager Stiftelsen driften af Jægerspris Slot med mindestuer, museum og rum til arrangementer og udstillinger – blandt andet Rebekkasalen. Af Stiftelsens øvrige bygninger kan nævnes disse tre fredede ejendomme: Schweizerhuset, et tidligere kongeligt lysthus fra 1794 højt på bakken i den sydlige del af Færgelunden, Fasangården i Fasanhaven i den østlige udkant af Slotshegnet, et tidligere fasanstutteri og nu skovbørnehave og naturværksted, og Færgegården, oprindelig opført i 1839 som bolig for færgemanden, benyttet til forskellige formål fra 1868 da færgen blev afløst af den første bro, og siden 1984 indrettet som egnshistorisk museum for Frederikssund og Roskilde Fjord (siden 2011 en del af Roskilde Museum).

Slottets 500års jubilæum blev fejret i 2012 med en særudstilling Jægerspris Slot i 500 år fra dronning Margrethe 1. til grevinde Louise Danner.

I 2013 husede slot (en uge i Rebekkasalen) og park (i sommersæsonen) en større skulpturudstilling med kunstnere fra Dansk Billedhuggersamfund: Trine Brix, Bodil Dam, Ida Guldhammer, Asger Kristensen, Steffen Lund, Bodil Arbjerg Lundby, Jørgen Minor, Peter Hesk Møller, Josef Salamon, Søren Schaarup, Ole Schjører-Hansen, Per Sommer, Henrik Voldmester, Vladimir Voronin og Lars Waldemar.

per-sommers-svaner-2013

Sneen prydede Jægerspris Slot da Kong Frederik den Syvendes Stiftelse og Dansk Billedhuggersamfund i marts 2013 åbnede skulpturudstillingen – her en svaneskulptur af Per Sommer. Foto: Dansk Billedhuggerforbund (JF).

Grevinde Danner ligger begravet i en ‘gravhøj’ i Slotsparken – øst for slottet.

Bag graven findes tre runesten som Kong Frederik 7. hentede fra forskellige steder på Fyn – to ‘brodersten’ fra Flemløse og Helnæs, Sydvestfyn, og en fra Sønderby i den modsatte ende af øen. Runeinskriptionen på Flemløsestenen lyser: “Efter Roulv, som var næsboernes gode, står denne sten. Sønnerne satte (den) efter. Åver malede.” Både denne og Helnæsstenen er rejst i 700tallet og tilhører de ældste runesten i Danmark. Roulv eller Roulf var lokal gode på Helnæs, det vil sige ‘næsboernes’ verdslige og religiøse høvding. Åver var en i datiden kendt runerister, og dengang hed det at riste runer at ‘male’.

Tegneren Lars Swane har illustreret bogen Rundt om en fjord (Roskildefjord) af Otto Gelsted (1943) med egns- og rejsebeskrivelser, portrætter og anekdoter fra egnene omkring fjorden. Lars Swanes mange tegninger i bogen spænder fra landskaber over bybilleder til nærmere studier. Heriblandt finder vi en tegning af Jægerspris Slot og en tegning af soluret i slotshaven øst for slottet. Soluret menes oprindeligt at have tilhørt general Johan Frederik Classen (1725-1792) på hovedgården Arresødal ved Frederiksværk, og i 1855 skulle det være overført til Jægerspris Slot – året efter af Frederik den Syvende havde købt slottet. Soluret mangler i dag sin spids.

Slottets bygningshistorie

1. Abrahamstrup er det middelalderlige slot som består af den høje centrale del af slottets nordfløj hvis alder ikke kendes. Efter murafrensninger i 1939 0g 1999 kan man på de gamle mure tydeligt se omrids af tilmurede vinduer og døre fra middelalderen. Formentlig har der på stedet tidligere ligget en kongsgård.

2. Christian IV byggede i perioden 1590-1600 den underste etage af Sydfløjen – uden forbindelse til middelalderbygningen og på opførelsestidspunktet med en hvælvet port i midten – og i 1623 trappetårnet på sydfacaden af middelalderbygningen.

3. Prins Carl – bror til Frederik IV – gennemførte i årene 1721-22 omfattende bygningsmæssige ændringer: Sydfløjen blev forhøjet med en etage, og det gamle saddeltag på Abrahamstrup blev lagt om til et valmtag. Samtidig blev nord- og sydsiden forsynet med frontispicer. I sydfløjen blev porten tilmuret. Formentlig blev byggearbejderne ledet af generalbygmester J. C. Ernst.

4. Christian VI tog over ved Prins Carls død i 1729, og i 1730-32 forestod J. C. Ernst opførelsen af Østfløjen som forbinder Abrahamstrup med Sydfløjen – en tilbygning som herefter udgjorde den centrale del af slotsanlægget.

5. Frederik V Christian VI skænkede i 1743 slot og gods til kronprins Frederik (V), og i 1744 påbegyndtes en ny ombygning under ledelse af hofbygningsinspektør Johann Soherr. Kuplen på trappetårnet blev erstattet af et spir. 1745-46 opførtes en tilbygning i to etager til Abrahamstrup. Slottet havde derved fået sit nuværende grundrids som en u-form med åbning mod vest.

Med hensyn til slottets historie og Stiftelsens virksomhed i øvrigt henvises til kongfrederik.dk.

Kunst på Jægerspris Slot

Firskerlejet Humlebæk, maleri af Frits Nordahl Grove, 1855 – købt samme år af Kong Frederik 7. og ophængt i jourstuen (vagtstuen) hvor det stadig hænger.

Kilder, link…

Jægerspris Slot i 500 år, om særudstillingen Jægerspris Slot i 500 år fra dronning Margrethe 1. til grevinde Louise Danner, Lokalavisen Frederikssund, 3. april 2012.

Stemningsbilleder fra park og skov, Stiftelsens Påskeudstilling 2012, fotoudstilling med den lokale fotograf Jan Bruun Andersen. Billederne fra udstillingen kan ses på fotografens hjemmeside.

Skulptur på Slottet / Jægerspris Slotspark 2013, udstillingskatalog med indstik, Kong Frederiks den Syvendes Stiftelse og Dansk Billedhuggersamfund.

Skulptur på Slottet, Lokalavisen Frederikssund, 20. marts 2013.

Se og rør ved skulpturer i årets påskeudstilling, Frederiksborg Amts Avis, 20. marts 2013.

Udstilling bryder med traditioner, Frederiksborg Amts Avis, 23. marts 2013.

Lille billedkavalkade på visitfrederikssund.dk.

… og litteratur

Jægerspris Slot og Kong Frederik den Syvendes Stiftelse udgivet i anledning af hundredårs jubilæet i 1974 med sagkyndig beskrivelse af Stiftelsens historiske baggrund.

Kong Frederik d. 7. Stiftelse 125 år udgivet i anledning af 125-års jubilæet i 1999 med en beretning især om hvordan Stiftelsens formål i dag realiseres i et samspil med mange forskellige partnere.

Stiftelsestøser – Kongebørn udgivet i 1987 og forfattet af historiker og tidligere børnehjemsbarn Lis Petersen med bidrag fra 160 kvinder som fortæller barndomserindringer fra Stiftelsens børnehjem.

Mindelunden ved Jægerspris Slot udgivet i 2012 som guidebog ved afslutningen af restaureringen af Mindelunden skrevet af kunsthistoriker Karin Kryger og med billeder af den lokale fotograf Jan Bruun Andersen.

Bøgerne kan bestilles i Stiftelsens netbutik, dog er bogen om stiftelsestøserne udsolgt.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse